Velkommen til Hugo Smith-Meyer

PRODUKTER & TJENESTER

Rekruttering
Teamutvikling
Organisasjonskultur
Arbeidsklima
Samarbeidskonflikter
Lederveiledning
Barnehagevurdering

 

Rekruttering

Rekruttering er et omfattende arbeidsområde. Viktige sider ved bistand til rekruttering er konsulentens nøytralitet. Min erfaring og kompetanse er oppbygd fra 1988 og vektlegger nøytral vurdering og analytiske ferdigheter på seleksjon. Derfor har jeg ikke arkiv over mulige kandidater til ulike roller, men benytter spesialiserte selskaper som underleverandører til å fremskaffe interessenter i de tilfellene der det er ønskelig.

Seleksjonsprosessen kan gjennomføres på ulike måter, som alle inkluderer referansesjekking:
Intervju – evt. med relevant test for en eller noen få kandidater
Grovsortering basert på søknad og tilrettelagt spørreskjema – og påfølgende intervju
Assessmentsenter – 1-2 dager med simulerte øvelser, gruppearbeid, intervju og tester

Teamutvikling

Stadig flere arbeidsfunksjoner blir organisert for utførelse i arbeidslag eller team av ulike slag. Det innebærer at såvel lederteam som prosjektteam, salgsteam og produksjonsteam må fokusere teamets samspill og samlede effektivitet og kvalitet.

I teamutvikling benytter jeg ulike kartleggingsverktøy for teamrollepreferanser, teamkultur og personlig stil, i tillegg til arbeid sammen med teamene vedrørende ansvar, rolleoppfatning, samhandlingsprinsipper og  felles verdigrunnlag.

Organisasjonskultur

De syv oppmerksomhetsnivåer

Det er velkjent at organisasjonskulturen styrer adferd og engasjement både i forhold til kunder, målperspektiver, produktkvalitet og samhandlingsmønstre. Det er også en utbredt antakelse at det er vanskelig å kartlegge bedriftskulturer på annen måte enn gjennom omfattende intervjuer av dyktige og uhildede konsulenter. Denne situasjonen er endret etter introduksjonen av et kartleggingsverktøy for grundige og valide analyser av bedriftskulturer. Disse analysene gir ledelsen den nødvendige kjennskap til de verdier som styrer kulturen og dermed adferden i selskapet. Med slik kunnskap kan strategiske valg av kulturendringer og tiltak for å gjennomføre endringer bli tatt. Den informasjonen som analysene gir vil dessuten være verdifull for selskaper som er opptatt av høy sosial og miljømesig profil.

[klikk bildet for større visning]

En analyse av McKinsey & Co konkluderte med at metoden ga en mer omfattende analyse og mer pålitelige og mye raskere resultater enn grundige intervjuer etter tradisjonelle konsulentmetoder av erfarne konsulenter.
Enkeltpunkter fra McKinsey analysen er at metoden:

  • Fremskaffer en av de mest innholdsrike kulturdiagnoser og verdikartlegginger som er kommersielt tilgjengelig
  • Leveres til overkommelig pris for både små og store organisasjoner
  • Det tar kort tid å utfylle spørreskjemaet - ca.15 minutter
  • Malen for spørreskjemaet tilpasses hver organisasjon som gjennomfører analysen
  • Spørreskjema er tilgjengelig over Internet

Analysene baserer seg på kartlegging av gjennomgripende og sentrale verdier i selskapet, og gjennomføres ved besvarelse over Internet. Hugo Smith-Meyer er sertifisert til å arbeide med kartleggingsverktøyene til Corptools, samt implementering av tilttak; og er på vegne av Corptools ansvarlig for all norsk oversettelse av disse verktøyene. Mer informasjon kan hentes på http://www.valuescentre.com

Arbeidsklima

Til kartlegging av arbeidsklima er det hensiktsmessig å benytte et verktøy som både er pålitelig, som måler faktorer som er relevante for forståelsen av klimaet, og som brukes av mange bedrifter/organisasjoner slik at sammenligninger med øvrig arbeidsliv er mulig. Med slike krav blir Humetrica organisasjonsanalyse et nærliggende valg. Utviklingen av dette verktøyet startet i 1993, og har siden vært igjennom en kontinuerlig utviklings- og forbedringsprosess. Den er benyttet av en rekke norske organisasjoner og bedrifter innen de fleste bransjer i både offentlig og privat virksomhet.

Undersøkelsen gjennomføres ved spørreskjema over Internett som berører forhold ved organisasjonen. Resultatet av analysen presenteres som grafiske rapporter, for de nivåer som er relevante for organisasjonen, samt med mulighet for spesifikke lederrapporter

Klima i denne sammenheng beskriver den atferd, de holdninger og de emosjonelle stemningene som karakteriserer livet i organisasjonen. Klimaet formes både av det samspillet som eksisterer mellom menneskene i organisasjonen og organisasjonens realiteter. Klimaet blir på denne måten en avgjørende mellomliggende variabel mellom organisasjonens tilganger (råvarer og ressurser) og organisasjonens resultat. De dimensjonene som klimamålingene fokuserer på er organisasjonens evne til nytenkning og forandring, samt at det rettes fokus mot det psykososiale arbeidsmiljøet hos selskapet. De fleste dimensjonene som måles her kan sees i sammenheng med tradisjonelle klimamålinger, mens noen av dimensjonene er mer spesifikt utviklingsrelaterte. Sammen med tilbakemelding av resultater får oppdragsgiver opplæring i bruk av verktøy for iverksettelse av tiltak for utvikling og forbedring.

Analysen består av spørsmål innen følgende 10 aspekter ved bedriftens arbeidsklima:

Teamwork

Faktoren kartlegger hvilke forutsetninger som eksisterer for et godt og effektivt samarbeid mellom de ansatte (på individnivå).

Rivalisering

Måler grad av motsetninger  og maktkamp på individnivå.

Jobbtilfredshet

Kartlegger forhold relatert til arbeidsoppgavene som har stor innvirkning på den enkeltes motivasjon for å gjøre en god jobb

Medvirkning

Kartlegger i hvilken grad man selv er aktiv i å bidra til et godt arbeidsmiljø og selv tar initiativ for å bedre sin egen og andres jobbsituasjon.

Ledelse

Denne faktoren gir svar på spørsmål rundt ansattes opplevelse av ledelsen.

Utvikling

Kartlegger forhold som er av sentral betydning for bedriftens innovasjon og vekst.

Policy/kompetanse

Analyserer opplevelsen av overordnet tilrettelegging, kompetanseutnyttelse og informasjonslogistikk.

Kvalitetsfokus

Kartlegger forhold rundt kvalitet på bedriftens produkter og tjenester

Kundeorientering

Kartlegger serviceinnstilling og de ansattes orientering i retning av kunden

HMS

I hvilken grad de ansatte opplever at sikkerhet og helse blir ivaretatt på jobben

Ekstraspørsmål som er tilpasset organisasjonens ønsker og behov kan inkluderes. 

Samarbeidskonflikter

Konflikter på arbeidsplassen tar store tidsmessige ressurser og drenerer ut mye engasjement og kreativitet som ellers kunne vært styrt til det beste for kunder/brukere og til større økonomisk gevinst/økonomisk sunnhet for eiere. Arbeid med konflikter krever ofte uhildet perspektiv utenfra, både for å se sider ved konflikten som kan ligge i ”blindsonen” for internt ansatte, og fordi mange internt enten er involvert eller oppfattes av en part å være involvert i en konflikt.

I løpet av de siste 20 år har Hugo Smith-Meyer hele tiden arbeidet med konflikter. Han har vært innom de fleste bransjer, og har arbeidet med konflikter over hele landet – fra Kristiansand i sør til Vardø i nordøst. Det har gitt en solid erfaringsbakgrunn og utviklet ferdigheter i såvel analytisk forståelse som kreative tiltak.

Lederveiledning

I tillegg til utvikling av lederteam, kjenner ledere ofte at det er nyttig å tilknytte seg en ekstern veileder på sin egen utøvelse av ledelse – og ofte dessuten også sin egen karriéreutvikling. Svært mye av denne typen veiledning beskrives i dag under begreper coaching. Hugo Smith-Meyer har arbeidet som ”sparringpartner” for både toppledere og mellomledere; og han er registrert som tilgjengelig coach for Siviløkonomene. Han har også egen ledererfaring.

Barnehagevurdering

Vi leverer et nettbasert system for barnehager, hvor brukerne (foreldrene) anonymt gir uttrykk for sin oppfatning av barnehagen. Svarene presenteres i en rapport som gir barnehagen innspill til utvikling av arbeidet med barna basert på brukernes forventninger. Dette systemet kan kundetilpasses slik at det gir den informasjonen barnehagens ledelse ser som ønskelig.

 

Hugo Smith-Meyer NOR-PARTNER NORGE  AS

Nor-Partner Norge AS Send mail Forside Om oss Kampanje Samarbeidspartnere Kontakt Nor-Partner Norge AS SEND MAIL FORSIDEN OM MEG PRODUKTER & TJENESTER LINKER SAMARBEIDSPARTNERE SEND MAIL KONTAKT OSS